สาระน่ารู้

กยศ.คืออะไร

กยศ

กยศ

กยศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจาก สารานุกรมเสรีไทย ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)Student Loan Fund ที่ทำการ
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ภาพรวม วันก่อตั้ง 15 มีนาคม พ.ศ. 2541 ผู้บริหารหลัก นาชัยณรงค์ กัจฉปานันท์, ผู้จัดการ ในกำกับดูแลของ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์ epicwin: https://www.studentloan.or.th

กองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ตัวย่อ: กยศ.) (อังกฤษ: Student Loan Fund) เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแล ของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการ ศึกษาด้วยการ ให้เงินกู้ยืมเพื่อ การศึกษา ในลักษณะต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

ประวัติ

กยศ

กองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) จัดตั้งขึ้นตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะ เงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาล ได้พิจารณา เห็นความสำคัญของ กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุน เงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ในการกำกับ และดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ ให้กู้ยืมเงิน แก่นักเรียน หรือนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา สล็อต และค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษา

พันธกิจ

  1. ให้กู้ยืมกับ นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ หรือ ศึกษา ในสาขา ที่เป็นความต้องการหลัก และมีความจำเป็น ต่อการพัฒนาประเทศ
  2. การพัฒนาองค์การ สู่ความเป็นเลิศ ด้านการให้บริการ โดยใช้หลักบริหารจัดการที่ดี

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์การที่ ให้โอกาสทาง การศึกษา เพื่อพัฒนา สังคมไทย ให้ยั่งยืน”

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

ในปัจจุบัน พระราชบัญญัติกองทุน เงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และมีผล ให้กองทุนเงิน ให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา อยู่ในการกำกับ ดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่ไม่เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน หรือ รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ และกฎหมาย อื่นๆ เนื่องจากกองทุน เงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ กองทุนเงิน ให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุน เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ผูกกับรายได้ ในอนาคต ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุน เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติ เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดกา รและการดำเนินการ ที่มีข้อจำกัด และไม่สอดคล้องกับนโยบาย การผลิตกำลังคน และการพัฒนาประเทศ สมควรบูรณาการ การบริหารจัดการ และการดำเนินการ ของกองทุนกยศ. และกองทุน กรอ. ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้ กฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการ ในการบริหารจัดการ กองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การตรวจสอบยอดหนี้

กยศ

กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ร่วมมือกับ ธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบ การตรวจสอบยอดหนี้ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ เข้าถึงข้อมูลของผู้กู้ยืม เพื่อความปลอดภัย กรุณาลงทะเบียนตรวจสอบยอดหนี้ ก่อนเข้าใช้งานตามปกติ

กรณีทำสัญญากับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

กรณีทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

การลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้กู้ต้องลงทะเบียน ด้วยตัวเอง ผ่านระบบได้ 2 ช่องทาง

  1. ผ่านช่องทาง Mobile Application slot กยศ. Connect ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

*หมายเหตุ เข้าลงทะเบียนได้เฉพาะ

  • ผู้กู้ยืม ที่มีภาระหนี้ กับกองทุน / ผู้ค้ำประกัน
  • ผู้กู้ยืมที่ ทำสัญญากับ ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
  • ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญา กับธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย จะไม่สามารถลงทะเบียนผ่าน Application กยศ. Connect wpicwin slot และเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th แต่ผู้กู้ยืมกับธนาคารอิสลามฯ สามารถตรวจสอบยอดหนี้ได้ที่ https://www.e-studentloan.ibank.co.th

เมื่อผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทาง Online สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 1 วันทำการถัดไป
หากผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 2 วันทำการถัดไป

หมายเหตุ : ผู้กู้ยืมสามารถพิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) ได้ที่หน้าตรวจสอบยอดหนี้ของตนเอง ที่ผู้กู้ยืมทำสัญญา

การพิมพ์รหัส การชำระเงิน (Barcode) กรณีกลุ่มผู้กู้ยืม กลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจาก “ผู้กู้ยืมปกติสัญญา 15 ปี” จะไม่สามารถ พิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) ได้
จำนวนเงินที่ท่านชำระ ผ่านหน่วยรับชำระ จะถูกหักเป็นค่าธรรมเนียม ลดยอดหนี้ให้กับผู้บริหาร และจัดการเงินให้กู้ยืมจำนวน 10 บาท ก่อนแล้วจึงนำยอดเงินที่เหลือ ไปลดยอดหนี้ ทั้งนี้ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียม ให้หน่วยรับชำระตามอัตราที่ หน่วยรับชำระนั้นเรียกเก็บเพิ่มด้วย
ท่านสามารถตรวจสอบ รายการลดหนี้ได้ภายหลังจาก วันที่ท่านชำระเงินไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
สามารถนำไปชำระเงินผ่านช่องทาง ดังนี้
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

สล็อต

Last Update : 19 กันยายน 2020 (ข้อมูลล่าสุดปี 2020)