Uncategorized

sgs คืออะไร

sgs คืออะไร


ปัจจุบันมีการนำsgsมาใช้อย่างไร


sgs โดย ปัจจุบัน เทคโนโลยี สารสนเทศ ของงาน วิชาการ ได้เข้ามา มีบทบาท ในการบริหาร งานมากขึ้น slot จนอาจเปรียบ สารสนเทศ ได้เสมือน กับสายเลือด สำคัญใน การทำงาน วิชาการ ซึ่งนอก จากจะเกิด ความรวดเร็ว และทันสมัย ในการ ทำงานแล้ว ยังเป็นการ ส่ง

ข้อมูล โดยตรง ให้กับระบบ สารสนเทศ ของ กระทรวงศึกษาธิการ อีกด้วย
ความรู้ จากระบบบริหาร สถานศึกษา ในงานวัดผล และ ทะเบียน จึงมีความ สำคัญมาก ซึ่งปัจจุบัน มีการนำ โปรแกรม SGS ( Secondary Grading System ) มาใช้ ในการ วัดผล

นักเรียน กลุ่ม โรงเรียน มัธยมทั่ว ประเทศ อีกทั้ง เมื่อครู ผู้สอน จัดทำผล การเรียน เรียบร้อยแล้ว นักเรียน และผู้ปกครอง สามารถ เข้าดูผล การเรียน ได้สะดวก ยิ่งขึ้น epicwin จากระบบ อินเตอร์เน็ต ทำให้เกิด ความสะดวก มากยิ่งขึ้น โดยตัวอย่าง หน้า website ของโปรแกรม epic win

จุดมุ่งหมายในการใช้ sgs

จุดมุ่งหมาย : สร้างระบบ การรายงาน ผล การเรียน แบบ ออนไลน์ และ เรียลไทม์ ( หมายถึงบันทึก บนระบบ เครือข่าย อินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์ ที่กำหนด มาให้ และบันทึก ต่อเนื่อง

อย่างเป็นปัจจุบัน) ซึ่ง BookMark เดิม ยังเป็นแบบ ออฟไลน์ และรายงาน ทุกสิ้นภาคเรียน ระบบใหม่ นี้ทำให้ หน่วยงาน ต้นสังกัด สามารถ ตรวจสอบ ระบบ การวัดผล ของโรงเรียน ทั่วประเทศ ได้ทันที ทุกเวลาslot

แนวปฏิบัติ ที่ครูประจำ วิชาต้องทำ
1.รับผิดชอบ การลง ทะเบียน นักเรียน การบันทึก คะแนน บันทึกผลการ ประเมินคุณลักษณะฯ ,อ่านคิดฯ,สมรรถนะ สำคัญฯ แบบ ออนไลน์ ตามเวลา ที่ระบบจะ กำหนดให้ซึ่ง

หมายถึง การควบคุม ให้ครู ต้อง มีวินัย ที่จะ บันทึก ข้อมูล ตามวัน เวลา ที่หน่วย งาน ของกระทรวง กำหนดมา (โรงเรียน กำหนด เองไม่ได้)

2.การให้ ผลการเรียน ไม่ผ่าน เช่น 0,ร,มส,มผ ระบบจะเปิด ให้สอบ แก้ตัวได้ 1 เดือนหลังประกาศ ผลการเรียน ถ้าพ้นกำหนด นักเรียน ต้องลงทะเบียน เรียนซ้ำกับ คุณประจำ วิชาอีก

ครั้ง (ใช้แบบเดียวกับ ระดับอุดม ศึกษา)ซึ่งจะทำ ให้คุณครู ยุ่งยาก พอสมควร และหากมีข้อสงสัย เพิ่มเติม สอบถาม ได้กับงาน ทะเบียนฯ
ขั้นตอน การดำเนินการ โป็กเกอร์

งานทะเบียนฯ สร้างสิทธิ์การใช้งานให้ครูผู้ทำหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระ มาลงทะเบียนวิชาเรียน และบันทึกสัดส่วนการวัดผลตลอดภาคเรียน ให้กับสมาชิกในกลุ่มสาระ

งานทะเบียนฯ สร้างสิทธิ์ให้ครูประจำวิชา เข้าระบบเพื่อบันทึกผลคะแนนและผลการประเมินคุณลักษณะฯ ,อ่านคิดฯและสมรรถนะฯ

งานทะเบียนฯให้การช่วยเหลือครูประจำวิชาและประสานงานกับครูวัดผลประจำกลุ่มสาระเพื่อให้ระบบการรายงานสำเร็จลุล่วงทุกภาคเรียน


ผลคะแนน สำหรับการ บันทึก ในระบบ ให้นำ มาจาก ชีทชื่อ BookMark ประยุกต์ ออกแบบมาเพื่อรอง รับการใช้งาน ให้ง่ายและสะดวก แต่ก็ไม่ บังคับว่า จะต้องใช้ เสมอไป เพราะแต่ละวิชา ก็มีราย ละเอียด และรูปแบบ การวัดผล ที่หลากหลาย slot

sgs ในการเรียนการสอน

ระบบ SGS เป็นระบบ การ ประเมิน ผล การเรียน รูปแบบ ใหม่ ของ โรงเรียน กลุ่ม มัธยม ศึกษา ทั่วประเทศ ของ สำนัก งานการ ศึกษาขึ้น พื้นฐาน ซึ่งเป็น ระบบ ที่ได้รับ การปรับปรุง เรื่อยมา และ จะมีการ ปรับปรุง เรื่อยไป เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การวัดผล และประเมิน ผล การเรียน ที่

อยู่ใน ระบบเปิด โดยการ ประเมินผล ผ่าน อินเตอร์เน็ต และ ทำให้ระบบ การประเมิน ผลมีความ รวดเร็ว และ ทันสมัย มากยิ่งขึ้น และ นักเรียน ยัง สามารถ ดูผล การเรียน ด้วย ตนเองได้อีกด้วย การประมวล ผลการเรียน เป็นหนึ่ง ในองค์ ประกอบ ที่สำคัญ ของ กระบวน การเรียน epicwin

การสอน เพราะ เป็นส่วน ที่สะท้อน ถึงความ สำเร็จ ความล้มเหลว หรือความบกพร่อง ของกระบวน การเรียน การสอน เช่น สะท้อน ให้ ทราบว่า การเรียน

การสอน ในภาคเรียน ที่ผ่านประสบผล สำเร็จ เพียงใด นักเรียน สามารถ เรียนรู้ได้ดี เพียงใด หรือไม่ และจุด ประสงค์

การ เรียนรู้ เหมาะสม ดีแล้ว หรือควร ปรับเปลี่ยน โดยวัดผล การเรียนรู้จะ อยู่ในรูปแบบของผลคะแนน ผู้ประมวลผล คะแนน คือ ครูผู้สอน ที่ทำการสอน ใ

นรายวิชานั้น การประมวลผลการเรียน จะเริ่ม จากการบันทึก คะแนน เป็นส่วน ๆ แล้วเมื่อสิ้น ภาคเรียน จึงนำผล คะแนน

ทั้งหมด ไปคำนวณ ออกมา เป็นคะแนนรวม และประมวลผล การเรียนเป็น ระดับผล การเรียน ซึ่งในระดับ ที่ต่ำกว่า อุดมศึกษา การบันทึกผล คะแนน ส่วนใหญ่ จะมาจาก การที่ครูผู้สอน

จดบันทึก ผลคะแนน ลงในสมุด สำหรับบันทึก คะแนน คำนวณ ผลคะแนนรวม และทำการ ส่งผล การเรียน ของนักเรียน ในรายวิชา นั้นให้กับ ฝ่ายวิชาการ เพื่อรวบรวม คะแนน แต่ละ

ภาคเรียน ของนักเรียน จึงมี การประกาศ ผลการเรียน ให้นักเรียน ทราบ เมื่อกล่าวสรุปถึง โปรแกรม SGS ที่ใช้ในการ ประเมินผลการ ศึกษามีทั้ง ข้อดี ของระบบ คือ มีความ

ทันสมัย ในการ ประเมินผล การเรียนผ่าน ระบบ อินเตอร์เน็ต สามารถ ประเมินผล ได้ทุกที่ ทุกเวลา และ โปรแกรม ที่ใช้ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน แต่ปัญหา ที่พบ ในการ ประเมินผล จาก

ระบบนี้ก็คือ ถ้ามีผู้ ลงชื่อ เข้าใช้งานเป็น จำนวนมาก อาจจะ ส่งผล ให้การ ประมวล ผลของ ข้อมูลช้า ดังนั้นควร ปรับปรุง ในส่วนของ site ให้เพิ่ม มากขึ้น หรือขยาย server ให้ใหญ่

ขึ้นอีก ด้วย เพื่อให้โปรแกรม มีประสิทธิภาพ มากขึ้น และให้มีความ สอดคล้อง ระหว่างแผน การจัดการ เรียนรู้และการวัดผล ประเมินผล การเรียน อีกด้วย อ่านต่อที่นี่…

Last Update : 29 กันยายน 2020 (ข้อมูลล่าสุดปี 2020)